Den vanlige alderspensjonen utbetales for dødsmåneden, men blir stoppet etter denne.

Orientering fra Trygdeetaten gjengis ordrett :

«En gjenlevende ektefelle bør alltid sette fram krav om gjenlevendepensjon på
trygdekontoret (når barn med avdøde, el. minst 5 års ekteskap), selv om
arbeidsinntekten i øyeblikket er så høy at vedkommende blir «0-pensjonist».
Forholdene kan endre seg, og det gis bare 3 mnd. etterbetaling.
Det er derfor viktig å bli registrert i folketrygdens pensjonsregister og motta
løpende informasjon (ved hver grunnbeløpsendring) om 0-grensen for
pensjon til enhver tid.

Dødsfallet meldes til lensmann /tingrett av oss eller pårørende selv.
Dette skal i normale tilfeller være tilstrekkelig, slik at etterlatte får trygd og utbetalinger, slik en har krav på. Man må selv søke om event. gjenlevendepensjon.

Men er en i tvil eller har spørsmål, bør en kontakte trygdekontoret for å få klarhet i saken og anledning til å benytte de ordningene man har krav på.