Den tidligere gravferdstønaden på kr. 4.000,­ bortfalt 1. januar 2003.
Man kan søke om behovsprøvd gravferdstønad. Denne er på kr. 22.723,­ og avkortes mot
eventuell formue, forsikringsutbetaling eller utbetaling gjennom fagforening. Stønad
utbetales ikke hvis netto formue overstiger kr. 22.723,­ ved siste ligningsutskrift (gjelder
enslige). Hvis det er gjenlevende ektefelle, må ikke netto finansformue overstige kr. 45.446,­.
Det vil si løse midler. Man ser bort fra formue som hus og hytte og da også ekteparets gjeld.

Gravferdstønad baseres på siste likning

Utskrift av siste likning er nødvendig vedlegg for søknad. Om pårørende kan skaffe denne til
veie er det den raskeste løsningen. Begravelsesbyrå kan også få fullmakt av pårørende til å
hente ut utskrift av siste års likning. Begravelsesbyrå vil vurdere likningsutskrift og rette
eventuell søknad til NAV. Stønad utbetales til byrå og vi sender et sluttoppgjør på gravferden
til pårørende.
Når barn/ungdom under 18 år dør, får alle dekket inntil kr. 22.723,­ av de faktiske
kostnadervedrørende gravferd, inkludert gravsten. Totalkostnaden ved gravferden er
avhengig av pårørendes ønsker. Det finnes mange alternative løsninger. Den mest
påkostede løsningen trenger ikke å være den beste.
Enkelte fagorganisasjoner yter også stønad til sine medlemmer ved dødsfall. Disse forlanger
da bevis i form av kopi av skifteattest.

Vi bistår i søkeprosessen angående gravferdstønad

Rutiner ved dødsfall i familien er gjerne at man overlater til byrå å ta seg av søkeprosessen
overfor NAV, slik at pårørende kan forholde seg mest mulig til selve sorgprosessen og heller
ta del i gjøremål som er mer nære.