I følge gravferdsloven §9, kan den som har fylt 18 år i skriftlig erklæring fastsette
hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være
underskrevet og datert.
Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes
nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden ved dødsfall i familien :

  • Ektefelle (eller partner ihht. partnerskapsloven), ektefelles rett faller bort hvis man erseparert på tidspunktet for dødsfallet.
  • Samboere som gjennom samlivskontrakt har bekreftet at de lever i ekteskapslignende forhold,- og samboere som bor sammen, har barn sammen, og oppført under samme adresse i folkeregisteret, har rett til å besørge gravferden.
  • Samboere som bor sammen og vært oppført på samme adresse i folkeregisteret i minst 2 år har også rett til å besørge gravferden.

Videre rekkefølge er:

Barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ved uenighet mellom like nære etterlatte, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Samboere som ikke er likestilt med ektefelle har ikke noen formelle rettigheter.

Men det kan være naturlig at samboeren deltar i samtalen om de forskjellige spørsmål som må avklares etter dødsfallet.