Det er anledning til å søke om spredning av aske. Dette kan gjøres etter kirkelig,
humanistisk eller livssynsnøytral seremoni. Det kan søkes på forhånd, eller den som sørger
for gravferden kan signere søknad. Det kan så gjøres på åpen fjord, fjell, eller annet sted
som Fylkesmannen i fylket der spredningen ønskes, godkjenner. Det er i senere år blitt godkjent søknad om askespredning i skogområder på Romerike og i Sør-Hedmark. Det er også gitt tillatelse om askesprdning på Glomma, i stille områder og da helst ved bruk av urne man setter på vannet og som raskt løser seg opp.

Vår prosess innen spredning av aske

Det er ikke lenger nødvendig at avdøde har skrevet erklæring om at dette er hans/hennes
ønske. Det skal derimot avklares at det ikke strider mot avdødes ønske.
Vi tar oss av søknad og utlevering av urne fra krematoriet. Spredning av aske gjøres av
pårørende selv, og må bevitnes med underskrift av vitner som har vært med på selve
askespredningen og skjema returneres til det fylket, hvor søknad om askespredningen er
godkjent.

Askespredning i utlandet

Asken kan også tas med til utlandet, for spredning der. Kontakt ambassaden eller konsulatet
på det sted hvor asken ønskes spredd, for å få dokumentasjon på avtale om spredning. De
hjelper også ofte til med tilrettelegging for selve askespredningen.
Etter norsk gravferdslov kan ikke asken deles. Den skal enten spres etter godkjent søknad eller settes ned på festet gravsted eller i minnelund.