De aktuelle skjemaene for skifte finner du hos oss eller lensmann / tingrett.
Undersøk boets stilling og søk råd i tingretten før skiftepapirer sendes inn.
Det er viktig å være klar over at om man sender inn underskrevne papirer, så har man tatt over både arv og eventuell gjeld.
Dette gjelder «Melding om uskiftet bo» (Begjæring om uskifteattest) og «Erklæring om privat skifte av dødsbo» (Overtakelse av arv og gjeld)
Ved små dødsbo, (under 1 G. eller ca. 85.000) kan man benytte skjemaet
«Erklæring om privat oppgjør av dødsbo av liten verdi» etter at gravferdsutgifter er trukket.
Dette er en enklere og raskere skifteform. Arvingene påtar seg heller ikke ansvar utover boets midler.

Nyttige adresser og telefonnummer i forbindelse med skifteoppgjøret

Skjema «Melding om uskiftet bo», «Privat skifte av dødsbo» eller for små bo «Skifte av dødsbo av liten verdi» sendes til den Tingrett man hører til. (Frist er 8 uker etter dødsfall),
 
Glåmdal Tingrett: Jernbanegata 3, Postboks 559, 2203 Kongsvinger. Tlf. 62701150
 
Nedre Romerike Tingrett: Jonas Liesgt. 20, 2000 Lillestrøm, Tlf. 64842910 Postuttak, 2000 Lillestrøm
 
Øvre Romerike Tingrett: Eidsvollveien 154, 2080 Eidsvoll, Tlf. 63922500 Postboks 115, 2081 Eidsvoll
Oslo Byfogdembet: Postadr. Boks 8003, Dep. 0030 Oslo, Tlf. 22999200
Besøksadresse : Tinghuset, C. J. Hambrosplass 4, 5. etg.
Søk råd i tingretten, eventuelt få et møte med en saksbehandler der, eller hos lensmannen,
før du tar stilling til hvilken skifteform du bør benytte.
Informasjon kan også finnes på www.arveoppgjor.no eller www.oslobyfogdembete-domstol.no

Skiftepapirer

Skiftepapirer kan hentes fra listen på denne siden og fylles ut, for så å skrives ut ferdig utfylt.

«melding_om_uskiftet_bo«, (gjenlevende ektefelle blir sittende i uskiftet bo med ekteparets eiendeler og også eventuell gjeld)
«erkl_ring_privat_skifte_av_d_dsbo«, (arvinger etter vanlig arverekkefølge eller etter testament overtar ansvaret for boet. -NB. Også for boets gjeld.)
«erkl_ring_og_skifte_d_dsbo_liten_verdi» (trygg skifteform når boet er lite og en er usikker på boets stilling)
«erkl_ring_om_skifte_av_d_dsbo_samboere» (kan brukes når en har hatt, har, eller venter felles barn)
«fullmakt_ved_privat_skifte_av_d_dsbo» (Fullmakten brukes for å bemyndige en, eller evnt. flere fullmektige til å ta seg av papirer og oppgjør. For eksempel en fullmektig fra hver familiegren.

Disponering av avdødes verdier

Ingen av arvingene har rett til å disponere avdødes verdier uten at skifteretten har samtykket eller utstedt skifteattest.
Er en i tvil om det finnes testamente, kan tingretten eller lensmannen utstede en fullmakt, slik at man kan undersøke eventuell bankboks eller andre steder etter testamente. Tingretten har en landsdekkende oversikt over testamenter innlevert i landets tingretter. Det er arvingenes plikt å legge fram testamente. Tingretten har ingen plikt til å lete dette opp.
Pårørende eller pårørendes advokat må gi beskjed om dødsfallet til forskjellige instanser.
Det kan gjelde livsforsikring, leilighet, bank, låneinstanser, telefon, strøm, pensjonsordninger og medlemskap i foreninger.