Alle takler dødsfall på forskjellige måter, og ingen sorgprosesser er like. Det kan oppleves som overveldende å sette seg inn i alle de forskjellige elementene som skal på plass i forbindelse med en begravelse. Vi i Begravelsesbyrået Nilsen bistår med informasjon om alt som skal organiseres, og utfører en rekke tjenester for at prosessen skal bli lettere for deg og de andre pårørende. Nedenfor finner du en veiledning for hva som bør planlegges i forbindelse med begravelsen. Du kan også få veiledning og organisere direkte i vårt nettbaserte verktøy for planlegging av begravelse.

Seremonitype og seremonisted

Begravelsesbyrået Nilsen tilbyr alle typer begravelsesseremonier. Nedenfor finner du en kort beskrivelse av seremoniene. Noen lokaler er livssynsnøytrale og andre er direkte knyttet opp mot en trosretning.

Kirkelig

Selv om det ikke er noen plikt, har alle som er medlem i Den norske kirke rett til kirkelig medvirkning. Ved å velge en slik seremoni må man følge kirkens forskrifter for gravferd eller bisettelse.

Humanistisk

Denne typen seremoni ledes av en taler fra Human-Etisk Forbund. Seremonien kan holdes i krematoriekapell, forsamlingshus, kulturhus, sykehjemskapell eller lignende. Denne begravelsesseremonien inneholder ingen form for religiøse innslag.

Muslimsk seremoni

Etter vaskeseremonien, som utføres på sykehus eller annet egnet sted, blir avdøde lagt i kisten. Kisten kan kjøres innom avdødes Moské eller direkte til gravstedet. Moskeens imam leser bønner og kisten senkes i graven.

Buddhistisk, hindu, jødisk

Buddhistiske, hinduistiske og jødiske begravelsesseremonier er mindre vanlige hos oss, men kan tilrettelegges for på lik linje med andre trosretninger og livssyn.

Katolsk seremoni

Katolsk seremoni kan holdes i den kirken avdøde hørte til. Seremoni kan også holdes fra lokal kirke i hjemkommune, med godkjennelse fra det lokale kirkekontor.

Livssynsnøytral seremoni

I denne formen for seremoni bestemmer pårørende selv innholdet, og den kan inneholde både humanistiske og religiøse innslag.

Ingen seremoni

Man er ikke pliktig å ha en seremoni. De pårørende kan velge jordbegravelse eller kremasjon der kisten kjøres fra dødssted og til graven eller til krematoriet uten seremoni. Det vil da være anledning til å ta avskjed før den avdøde legges i kiste og tas ut av rommet på sykehjem, sykehus eller i hjemmet. Det kan også legges til rette for syning i kiste når dette ønskes.

Jordbegravelse eller kremasjon?

Dersom ikke avdøde uttrykket noe konkret ønske om kremasjon eller jordbegravelse, kan det for mange familier være tvil om hva de skal velge. Dette verdivalget kan også påvirke valg av gravsted og type seremoni, så man må også tenke på de pårørende og deres behov for å besøke et fysisk gravsted.

Blomster

Vakre blomster og farger kan være med å skape en fin og personlig atmosfære. Blomstene kan blant annet gjenspeile avdødes interesser eller personlighet, men tilgang til de ulike blomstene avhenger av årstid. Blomsterbinderen vil likevel møte ønsker og få det så likt som mulig dersom du har konkrete ønsker.

Kiste eller urne

I vårt nettbaserte planleggingsverktøy vil du finne en oversikt over et utvalg av kister. Hvis du har ønsker om andre alternativer, er vi også behjelpelige med det. Velg da «annet», og vi vil kontakte deg. På samme måte som valg av kiste, vil du finne et utvalg av urner i planleggingsverktøyet. Her har du også anledning til å velge «annet» dersom ikke du finner det du ser etter. Det er imidlertid viktig å huske på at valg av urne avhenger av om urnen skal jordsettes eller asken spres for vinden på fjellet. Det finnes også urne for sjøsetting, som løser seg opp og synker.  Ta gjerne kontakt med oss dersom du er i tvil om dette.

Musikk og program

Musikalske innslag og sang er for mange en viktig del av begravelsen, men type seremoni og seremonisted kan påvirke hvilken type samt antall musikalske innslag som passer inn. I kirkelige begravelser er det ofte tre til fire innslag, som alle er salmer eller godkjent brukt. Byrået hjelper deg og kommer med råd for å velge disse. Er det ønske om å bruke andre fellessanger enn salmer, vil vi innhente eventuell tillatelse for bruk av disse. I vårt nettbaserte planleggingsverktøy kan du høre og velge de mest brukte musikkinnslagene, men du kan selvsagt også legge til andre alternativer, som for eksempel basert avdødes musikkinteresser. Endelig valg av musikk gjennomgås sammen med din rådgiver her på begravelsesbyrået.

Mange synes det er ekstra hyggelig med et personlig program. Det leder deltakerne gjennom seremonien og presenterer tekst til sangene. Dessuten er det et minne som mange velger å ta med seg hjem. Vi kommer med forslag til innhold basert på dine tidligere valg, og du velger design og antall. Før vi trykker programmet kan du motta innhold og utforming slik at du kan lese korrektur om det er ønskelig.

Annonser

Tradisjonelt har det vært vanlig å publisere en dødsannonse i avis, men stadig flere gjør dette også digitalt. Uten noen ekstra kostnad, inkluderer våre tjenester en digital publisering på minnesidene samt på vår portal der alle dødsannonser for hele Norge er oppført. I vårt nettbaserte planleggingsverktøy kan du enkelt sette opp annonsen slik du selv ønsker. Sammen med din rådgiver i Begravelsesbyrået Nilsen, vil vi utføre endelig korrektur og utforming. I vårt planleggingsmøte kan også dødsannonse settes opp og pårørende følge oppbygging med tekst og navn på storskjerm. Det er lett å komme med innspill og ønsker for endring.

Transport

Vi utfører transport av den avdøde i begravelsesbil. Dette vil vanligvis være til seremonistedet og videre til kirkegården eller krematoriet. Distanse og tidspunkt vil avgjøre kostnaden for dette. Begravelsesbyrået Nilsen vil se på dine ønsker, beregne kostnaden og gi deg en eksakt pris under planleggingssamtalen eller i løpet av samme dag.

Minnestund

Minnestunden kan foregå hjemme, på et spisested eller annet egnet lokale. Her er det vanlig å ha litt servering og også en stund for eventuelle takketaler, samt en oppsummering rundt eventuelle. minnegaver. Vi kan hjelpe deg med å finne et passende alternativ for minnestunden. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om dette.

Minnesider og digitale tjenester

Vi tilbyr digitale minnesider uten ekstra kostnad. Her kan man legge inn informasjon om begravelsen og seremonien. I tillegg er det en plattform der familie, venner og bekjente sammen kan bearbeide sorgen, vise omtanke samt dele minner i form av hilsener, bilder og filmer.

Ta kontakt dersom du har spørsmål relatert til planleggingen, eller begravelse generelt.